MORTON FELDMAN (12. JANUARY 1926 - 3. SEPTEMBER 1987)

by Rune Christiansen


Why patterns? Et distinkt og ettergivent ekko? Eller er det snarere snakk om en tålmodig utvidet ventetid? Eller dråper som nøler i møte med seg selv? Visst er det dråper, dråper slik vi har glemt dem - langsomme og innlysende, ja, innlysende, for ingen har vel noensinne sagt: jeg overlater døden til de som trenger den, men Basho nevner det kalde regnet.


© 2011, Rune Christiansen
From: Jeg har tenkt meg til de elysiske sletter
Publisher: Forlaget Oktober, Oslo, 2011
ISBN: 978-82-495-0746-7


English translation:

Why patterns? A distinct and compliant echo? Or is it more a question of a patient extended waiting? Or droplets that hesitate when meeting themselves? Of course it's droplets, droplets as we have forgotten them - slow and obvious, yes, obvious, for nobody has ever said: I leave death to those who need it, but Basho talks of the cold rain.